contact disclaimer sitemap

NLUKD

info@carbonmatters.nl
tel:+31 (0) 70 3153078
tel: +31 (0) 651330972
tel: +31 (0) 646006658

At this stage most of this section is only available in Dutch language. From time to time English text may appear. Recent documents and publications with specific relevance to CO2 abatement will be listed here including brief statements from Carbon Matters.

Mei 2015, CO2 concentratie door de 400ppm grens!
www.carbonmatters.nl/images/cm-web-post-co2-level-r1.1-150520.docx

November 2014, De Warmte Rivieren van Nederland.
Vaak wordt gerefereerd aan afval warmte en warmte van lage kwaliteit. Maar als deze warmte nu goed inzetbaar is? Heeft u onbenutte restwarmte ter beschikking?
www.carbonmatters.nl/images/cm-webpost-warmte-rivier-r3.pdf

November 2014,CO2 Compensatie van Nederlandse projecten.
Carbon Matters introduceert de mogelijkheid CO2 emissie compensatie aan te schaffen van Nederlandse oorsprong voor inzet in de zg vrijwillige markt. Het gaat uitsluitend om ex-post emissiereductie certificaten zonder tussen handel rechtstreeks van de bron. Certificaten zijn, eenmaal aangeschaft, niet meer verhandelbaar. Momenteel zijn certificaten tot 15.000 ton beschikbaar. www.carbonmatters.nl/images/greenwell-westland-project-doc.pdf

Oktober 2014, Universitair onderwijs blijft niet achter.
Ook onderwijs is een bedrijfsproces dat soms veel energie verbruikt. Carbon Matters maakte een ontwerp voor een 50% energie verbruik reductie en rapporteert binnenkort over de implementatie.
www.carbonmatters.nl/images/cmwebpostunesco.pdf

September 2014, Wellicht de grootste warmte collector in Nederland.
www.carbonmatters.nl/images/veldwarmte-collector-webcastv6.pdf

Maart 2014, Carbon Matters verzorgt z.g. Duurzaamheid Trajecten voor donaties van Fonds 1818.
Fonds 1818 is een regelrechte aanjager van verduurzaming binnen haar werkgebied. Succesvolle aanvragen voor donaties kunnen worden verhoogt met 50% indien een kansrijk plan voor energie efficiëntie wordt voorgelegd.
www.carbonmatters.nl/images/cmwebpostfonds1818v2.pdf

November 2013, Winstgevende CO2 emissiereductie in de pers, Carbon Matters publiceert in TVVL.
Energy neutral buildings will become the norm if and when built new. Existing offices and buildings form a more substantial challenge. Air quality control & lighting is often the largest energy component and to put it blunt, in many cases it is outdated, ineffective and far from intelligent. The outer hull, installations, smart heat/cold grids and storage in the right interaction will make the difference. Interested? give us a call.
www.carbonmatters.nl/images/tvvl-artikel.pdf

August 2013, Biomass for Power Generation
www.carbonmatters.nl/images/cm-webpost-biomass-for-powergen.pdf

July 2013, Biogas, electricity and heat from urban biomass
www.carbonmatters.nl/images/cmwebpost3a.pdf

June 2013, Historical Building emission reduction of 50% and more to come
www.carbonmatters.nl/images/cmwebpost2a.pdf

May 2013, Carbon Matters designs energy reduction for the fish industry.
www.carbonmatters.nl/images/cmwebpostva.pdf

8 Mei 2013, Transport & Environment: Report on Environmental Impact of the Fuel Quality Directive.
In 2009 heeft de EU commissie onder artikel 7a van de "Fuel Quality Directive" (FQD) uitgesproken de carbon footprint van transport brandstoffen in 2020 te willen reduceren met 6%, t.o.v. 2010. In oktober 2011 is een voorstel gelanceerd waarin de oliemaatschappijen en -traders worden verplicht om de oorsprong van de ruwe olie en intermediaire producten te rapporteren, inclusief hun CO2 intensiteit. Op dit moment wordt een 'impact analysis' studie afgerond waarin de effecten van de FQD voorstellen worden onderzocht m.b.t. kosten en volume van ruwe olie toevoer naar Europese raffinaderijen en de bijdrage van deze 'unconventional crudes' in de productie van 'EU-fuels portfolio'.

Carbon Matters heeft, in samenwerking met CE Delft en in opdracht van Transport & Environment, een onderzoek uitgevoerd naar consequenties van de voorgestelde maatregelen en procedures voor de winning, raffinage en transport van ruwe olie naar de Europese raffinaderijen en de productie van transport brandstoffen voor de Europese markt ("well-to-wheel").

Dit rapport laat zien dat de ontwikkeling van productie en export van Canadese 'unconventional crudes' in hoge mate bepaald worden door logistieke beperkingen voor de Canadese export (pijpleiding capaciteit). Daarnaast geldt dat, als de export mogelijkheden er zouden zijn, de kans dat 'unconventional crudes' worden geëxporteerd naar Europese raffinaderijen erg klein is omdat deze niet of nauwelijks zijn uitgerust voor de raffinage van dit soort voedingen. Het merendeel van deze export zal dan ook zijn weg vinden naar raffinaderijen in Azië, VS en Midden Amerika. Bezwaren vanuit de olie-industrie, als zouden Europese raffinaderijen op dit punt ernstig benadeeld worden, kunnen dan ook niet bevestigd worden. Anders ligt dit voor (intermediaire) producten voor 'blending'. Zodra export naar de Gulf Coast (US) mogelijk is zullen raffinage producten, geproduceerd van 'unconventional crudes' wel hun weg kunnen vinden richting Europa. Het is zeer aannemelijk dat de voorgestelde FQD maatregelen invloed hebben op deze import stromen. Analoge conclusies kunnen worden getrokken m.b.t. nieuw te ontwikkelen productiecapaciteit van Venezolaanse tar sand crudes en synthetic fuels zoals CTL en GTL, die geproduceerd worden met een hogere CO2 inhoud dan conventional fuels.

Onder gedefinieerde aannames zijn modelberekeningen uitgevoerd om te onderzoeken in welk crude prijsvenster de FQD voorstellen een invloed zouden kunnen hebben op productievolumes van bestaande productiesites, dan wel investeringsvolume in de ontwikkeling van nieuwe. Deze berekeningen laten zien dat een maximum impact kan worden geanalyseerd voor een prijsniveau van 50-60 US$/bbl voor WCS (West Canadian Select) crude, dit zowel op productievolume als investeringsniveau (vgl. actuele prijs: April 2013, 62,41 US$/bbl).

Klik hier voor het rapport .

7 Januari 2013,

Namens Carbon Matters wensen wij u een voorspoedig 2013!

De wereld ziet er nu significant anders uit dan een jaar geleden. Er ligt nu bijvoorbeeld een regeerakkoord waarin helder staat dat we op weg zijn naar een Carbon Neutrale economie in 2050! Als eerste tussenstap wordt er gestuurd op 16% hernieuwbare energie in 2020 als belangrijke bijdrage in dit traject. Het besef dringt door en de versnelling is ingezet.

Voor onze relaties is wellicht nog belangrijker wat de mogelijkheden zijn voor energiegebruik- en CO2 emissie reductie. Dit levert ook direct financiële en economische voordelen op. Versterking van uw concurrentie positie door zo efficiënt mogelijk met energie en grondstoffen om te gaan ligt in het hart van onze propositie.

De energietransitie komt in een stroomversnelling en het is nu zaak de markt voor te blijven. De bedrijven die wij hiermee assisteren lopen daar niet altijd mee te koop maar buiten dit voordeel wel uit en kiezen zelf het moment om zich ermee te profileren.

Carbon Matters blijft uiterst gemotiveerd om ook uw bedrijfsproces te laten profiteren van deze mogelijkheden en we vragen u daartoe contact met ons op te nemen. Naast industriële processen hebben we gedurende 2012 ook gebouw gebonden bedrijfsprocessen aan onze expertise toegevoegd. Nieuwbouw zal wellicht vanaf 2020 energie-neutraal zijn en het kan nu reeds. Een grotere uitdaging is het, bedrijven die in oudere panden, niet zelden beeldbepalende monumenten gehuisvest zijn, energie- arm of zelfs -neutraal te krijgen.

Samenwerken om de beoogde circulaire economie te bereiken is bijzonder inspirerend. Een utopie? Wellicht maar als het een versterkte concurrentie positie geeft alleszins de moeite waard de optie te onderzoeken. Tot spoedig

Gerd-Jan Otten
Jan van den Berg


19 april 2012, Transport & Environment: Report on the administrative burden of the Fuel Quality Directive

In 2009 heeft de EU commissie onder artikel 7a van de "Fuel Quality Directive" (FQD) uitgesproken de carbon footprint van transport brandstoffen in 2020 te willen reduceren met 6%, t.o.v. 2010. In oktober 2011 is een voorstel gelanceerd waarin de oliemaatschappijen en -traders worden verplicht om de oorsprong van de ruwe olie en intermediaire producten te rapporteren, inclusief hun CO2 intensiteit. Industrie en traders hebben bezwaar gemaakt op grond van veronderstelde hoge administratieve kosten en niet beschikbaar zijn van basic data.

Carbon Matters heeft, in samenwerking met CE Delft en ECN en in opdracht van Transport & Environment, een onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid van de voorgestelde procedure, naar de kosten en de effecten van rapportage van CO2 intensiteit van de winning, raffinage en transport naar de Europese markten ("well-to-wheel").

Conclusie is dat de informatie al beschikbaar is voor het overgrote deel van de EU olie importen. Dit geldt echter niet voor de import van "intermediates" (halffabrikaat producten voor verdere processing), import van eindproducten (bv. benzine en diesel) en uitwisseling van componenten met de chemische industrie, in totaal 20-25% van totale EU olieconsumptie.

Aannemende dat de basis informatie beschikbaar is (crude origin) zijn de kosten van de aanpassing van beschikbare rekenmodellen, het continu voeden met data van nieuwe importen en controle en verificatie geschat op 0,8-1,6 Eurocent per barrel, een zeer beperkte impact dus. Veel grotere effecten zijn te verwachten daar waar zich een "market premium" ontwikkelt voor benzine en diesel stromen met een lage carbon footprint. Tot slot: Er is behoefte aan een heldere omschrijving van richtlijnen voor een solide en robuust rapportage- en accounting systeem, een missende factor die als kernpunt voor de EU strategie voor reductie van CO2 (lees "Green House Gas) emissies van de transportsector moet worden gezien.

Klik hier voor het rapport .

Internet Nieuws Amsterdam - 20 maart 2012– “Duurzaam kantoor niet energiezuinig ??”

Een opvallend bericht kwam in de pers (Jones Lang Lasalle) waarin gesteld wordt dat een aantrekkelijk Energie Label niet altijd een lage energierekening betekent. Enerzijds kan dit, in de woorden van Jones Lang Lasalle, worden toegeschreven aan een intensiever gebruik (o.a. 'het nieuwe werken') van de vaak nieuwgebouwde meer duurzame gebouwen. Een betere maat voor de energie-intensiteit zou dan gevonden kunnen worden in een energiegebruik per medewerker-uur in het gebouw. Anderzijds blijkt, in de ervaring van Carbon Matters, dat duurzame renovaties van met name wat oudere datum niet altijd het gewenste resultaat hebben. Een verbeterde isolatie van het gebouw kan bijvoorbeeld resulteren in een afname van kwaliteit van het binnenklimaat als gevolg van een verslechtering van de binnenruimte ventilatie en luchtverversing. Een gevolg hiervan kan zijn dat een hogere omgevingstemperatuur nodig is om een gelijke warmte gevoelswaarde voor de medewerkers te realiseren. Met andere woorden, een simpele koppeling van een energielabel van een gebouw aan de effectieve energierekening kan tot volstrekt verkeerde conclusies leiden.

Carbon Matters is in toenemende mate aktief in projekten in de gebouwde omgeving (kantoren, horeca, en andere gebouwde complexen) en komt vaker dit soort effecten tegen. Een gedegen analyse is hier van essentieel belang. Een analyse niet alleen van de energie / operationele kosten maar ook van het binnenklimaat. Warmtetechnische maatregelen (waaronder verwarming, koeling, isolatie), met name in historische panden, hebben pas hun maximale effect als uitgevoerd in de kontext van een analyse van de gebruiksfunkties van het betreffende gebouw. Wij bespreken graag met u hoe een aantrekkelijk werk-/binnenklimaat te combineren is met lage CO2 emissie/ energie verbruik.

www.joneslanglasalle.nl/Netherlands/nl-nl/Pages/NewsItem.aspx?ItemID=24552


FD 10 december 2011 – “De Groene Onderstroom is niet te stoppen”

In een helder betoog zet het FD uiteen, als reactie op het magere resultaat van de klimaattop in Durban, wat de kracht is van de maatschappelijke onderstroom op het vlak van vergroening van onze economie. Een veelheid van bedrijven, van klein/middelgroot tot industriële multinationals als Siemens en ABB, is actief op het vlak van innovatie, ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën ter ondersteuning en realisatie van de energietransitie. Voor deze groeiende groep van bedrijven is niet meer de vraag of we deze weg moeten gaan maar hoe snel we een verduurzaming van onze economie en leefomgeving kunnen realiseren. Een maatschappelijk economische onderstroom die inderdaad niet meer te stoppen is !

Carbon Matters ondersteunt deze zienswijze met kracht en ondersteunt bedrijven in deze grote stappen te zetten daar waar het gaat om
1. analyse van eigen emissiepatroon (CO2 footprint en benchmarking),
2. analyse van technische opties voor reductie van energiegebruik en/of CO2 emissie en
3. de ontwikkeling van een investeringsstrategie om zo effectief mogelijk en op rendabele basis te komen tot een geplande reductie van CO2 emissies.

Daarnaast ondersteunt Carbon Matters, daar waar nodig, met de ontwikkeling en implementatie van een intern Control Framework, het effectief realiseren van gestelde doelen. Momenteel ontwikkelt Carbon Matters een investerings-, cq participatiefonds dat zich richt op deelname in projecten gericht op reductie van CO2 emissies.

Het bedrijfsleven is op volle snelheid, belangrijk is dat de overheid een consistent beleid voert, met continuïteit, gericht op maximale ondersteuning en heldere richtlijnen.

Klik hier voor artikel .

Lokale CO2 compensatie wordt mogelijk (FD 1-11-2011)

Eindelijk is het zover, het lijkt erop dat er vanuit de tweede kamer een duidelijke breed gedragen steun komt voor lokale compensatie van eigen CO2 emissie ('domestic offsetting'). Deze stap is gebaseerd op het inzicht dat het niet effectief is om voor veel geld in verre landen dubieuze reductie aan te kopen en dat het slimmer is dit geld in Nederland aan te wenden voor Nederlandse CO2 reductie en R&D. Carbon Matters juicht deze stap bijzonder toe.

Carbon Matters zet een fonds op waar naast financiële rendementen de deelnemers CO2 rechten in hun boekhouding kunnen opnemen. Contacteer Carbon Matters en informeer. Zichtbare projecten in Nederland met heldere CO2 reductie die u kunt inzetten ter vergroening van uw organisatie/ onderneming.

Klik hier voor artikel .


13/19 oktober 2011, FD. Sita (afvalverwerking) neemt nieuwe afvalenergiecentrale in gebruik

Afgelopen woensdag heeft Sita de nieuwe afvalenergiecentrale in Roosendaal in gebruik genomen, een mooi voorbeeld van maximaal benutten van afvalwaarde en invulling van laatste schakel in een cradle-to-cradle benadering in een product keten. Carbon Matters is naast CO2 footprinting en benchmarking gespecialiseerd in effectief/duurzaam ketenbeheer en Life Cycle Analysis in de procesindustrie, levensmiddelen en productie van consumer products en werkt op die basis aan projecten voor lokale energieopwekking of, grootschaliger, gebruik van afvalenergie.

Klik hier voor artikel 1.
Klik hier voor artikel 2.


8 september 2011, Carbon Matters – CO2-emissie verslaglegging voor uw stad of regio.
Het certificeren van emissie reductie (CRCS) faciliteert verslaglegging en publicatie van behaalde resultaten.

Veel (stads) regio’s hebben CO2 emissie doelstellingen geformuleerd. Bij het uitzetten van een koers is naast de bestemming de huidige positie van belang en wat de mijlpalen onderweg zijn. Het rapporteren van resultaten is nu bij veel regio’s aan de orde en Carbon Matters geeft u een solide proces om behaalde resultaten te kunnen rapporteren. Het hanteren van de vimages/crcs.pdf target=_ blankereiste standards en kennis van de nationale en Europese regelgeving is daarvoor van groot belang.

Belangrijk te realiseren dat slechts de helft van de Nederlandse emissie valt onder de ‘Kyoto boekhouding’. Carbon Matters richt zich met het CRCS op de andere helft. Dubbeltelling met de ‘Kyoto boekhouding’ wordt daarmee uitgesloten.

Carbon Matters heeft het CRCS ontwikkeld aan de hand van ISO 14064 normen en WRI/GHG protocollen. 100% transparantie is gegarandeerd. Op die basis worden regionaal gewaarmerkte reducties gekwantificeerd en onafhankelijk geverifieerd opdat deze kunnen worden meegenomen in beleidsevaluaties of bedrijfsrapportages ter ondersteuning van gestelde CO2-reductie en/of Klimaat doelen.

Het CRCS biedt een transparante set van criteria voor kwantificering en verificatie voor uitgifte van CO2 emissie reductie certificaten. Het stelt zeker dat deze certificaten reële en gerealiseerde projectgebonden CO2 emissie reducties representeren.

Bestaande internationale schema’s voor CO2 emissie reductie verificatie zijn gericht op grote projecten en zijn kostbaar in opzet en uitvoering. Carbon Matters richt zich met het CRCS op de lokale markt met vaak kleinere projecten en stelt het CRCS beschikbaar op licentie basis tegen blijvend lage kosten.
Kernpunten van het CRCS zijn:

1. Internationale standaard (ISO 14064 en WRI/GHG protocol)
2. Lokale/regionale projecten
3. Lage licentiekosten per ton CO2 emissie reductie

Heeft uw gemeente/ regio een klimaatfonds met CO2 reductie doelstellingen of wilt u als onderneming hard maken hoeveel CO2 reductie u heeft bereikt om dit aan een dergelijk fonds aan te bieden neemt u dan contact op met Carbon Matters om de voordelen voor uw organisatie te bespreken

Klik hier voor presentatie.


4 augustus 2011, Trouw. Bedrijfsleven loopt voorop in de energie transitie terwijl de overheid achterloopt

Veel bedrijven zien de voordelen van het gebruik van hernieuwbare energie en efficiënter grondstoffen gebruik. Steeds vaker worden leveranciers gevraagd naar hun doelstellingen en prestaties op dit gebied. Waar staat u op dit gebied? Een Carbon Footprint en benchmark vertelt hoe uw bedrijf staat ten opzichte van uw medespelers. Met deze analyse is het nog maar een kleine stap naar het identificeren van welke opties het best lonend zijn. Contacteer Carbon Matters vandaag nog.

www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/2823810/2011/07/31/Bedrijven-zijn-veel-groener-dan-overheid.dhtml


4 juli 2011 Carbon Matters BV lid van Warmte Netwerk

Carbon Matters bv is lid geworden van het “Warmte Netwerk”. Dit netwerk zet zich in voor het gebruik van restwarmte in Nederland. Restwarmte wordt veelal aangeduid als “afval warmte” en deze door fossiele energie opgewekte warmte wordt als warm koelwater of via hete rookgassen ongebruikt afgevoerd. In Nederland wordt veel gesproken over hernieuwbare elektriciteit maar bijna 50% van onze energie behoefte is in de vorm van warmte. Dit kan verwarming van de gebouwde omgeving zijn maar ook veel warmte is nodig als proceswarmte in de industrie.
In Nederland gooien we zo per jaar het equivalent van 14 miljard m3 aan aardgas als afval warmte weg. Het gebruiken van restwarmte is een uiterst effectief middel voor het bereiken van de CO2 emissie reductie zoals die voor Nederland is vast gesteld. Vanuit de Europese overheid worden er voorstellen gedaan ter ondersteuning van gebruik van restwarmte via de z.g. “Energy Efficiency Directive” Geïnteresseerd in gebruik van rest warmte? neem contact met Carbon Matters.

Klik hier voor bericht.

13 mei 2011 Carbon Matters – Training CO2 en Klimaat – CO2 footprint en management

Carbon Matters organiseert op aanvraag de cursus “CO2 en Klimaat - CO2 management op basis van footprint, benchmark en reductie versus compensatie”. Een eerstvolgende optie is voorzien voor September 2011. De cursus wordt gegeven door managing partners van Carbon Matters BV, te weten Dr. Ir. J.P. van den Berg en Drs G.J. Otten MBSc, bestaat uit 4 dagdelen en is verdeeld over de twee dagen. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 10. In de bijlage vindt u een nadere omschrijving van programma en inhoud. Deze cursus wordt gegeven in het Nederlands. Wel is enig les materiaal ter voorbereiding in het Engels. De kosten bedragen €1400 ex BTW en inclusief alle cursus materialen en lunch. Wilt u meer weten of een plaats reserveren voor de eerstvolgende cursus bericht ons op info@carbonmatters.nl

Klik hier voor programma.


26 april 2011 Economische- & Energetische terugverdientijden naast CO2 belasting van elektriciteit opwekking in Nederland

Veel van de recente energie discussie of moeten we zeggen discussie-energie over hernieuwbare energie versus fossiele enerie gaat over elektriciteit opwekking. Carbon Matters heeft een diepgravend literatuur onderzoek gedaan en de resultaten zijn samengevat in bijgaande tabel. Huidige sociale acceptatie van op fossiele brandstoffen gebaseerde elektriciteit is hoog, windenergie daarentegen stuit op veel verzet. De CO2 inhoud en/of energetische terugverdien tijden lijken omgekeerd evenredig aan de acceptatie graad. De als “CO2 vrije aangemerkte” atoomstroom blijkt dat niet te zijn en bij opschaling snel in de richting van een efficiënte gas centrale uit te komen. Kerncentrales zijn technisch wel maar economisch moeilijk met hernieuwbare energie te combineren terwijl gas centrales grote synergie met hernieuwbare energie hebben. Carbon Matters voorziet opwaartse prijsdruk en toenemende politieke afhankelijkheid via fossiele brandstoffen, wellicht is nu de tijd de risico’s voor uw onderneming in kaart te brengen en energievraag reductie en hernieuwbare energie te overwegen. Na analyse van uw bedrijfs processen bespreken we graag welke opties voor uw bedrijf het meest winstgevend zijn.

Klik hier voor volledige tekst.


8 april 2011: FD: Het bedrijfsleven in de Benelux laat energie reductie en CO2 verlagings mogelijkheden liggen ter waarde van €57 miljard. Nea Nieuwsbrief: CO2 emissie Nederlandse industrie met 4,1% gestegen in 2010 tov 2009.

De CO2 uitstoot blijft stijgen terwijl er voor €57 miljard aan laaghangend vruchten op dit gebied te plukken zijn, een paradox? Het lijkt alleszins de moeite waard een analyse of quick scan te maken of binnen uw bedrijf of organisatie deze vruchten te plukken zijn.
Wij nodigen u van harte uit contact op te nemen en in een gesprek te bepalen wat er mogelijk is.


Klik hier voor volledige tekst.

25 maart 2011: Waar blijft onze "Green Deal"? Brief van Minister Verhagen aan de Tweede Kamer d.d.22 maart 2011

Minister Verhagen kondigde aan een “Green Deal” met de samenleving aan te willen gaan. Vertraging en Kamer vragen hierover leiden tot de de aangehechte brief. Wij zien hierin alle aanleiding om dit constructief op te pakken en verwachten dat dit zal bijdragen aan een gewenste stroomversnelling in energie transitie en verduurzaming van onze economie. Met name de focus op intrinsiek rendabele projecten richting energiebesparing dan wel energietransitie strookt volledig met de benadering van Carbon Matters en wordt door ons van harte ondersteund. Op het punt van financiering zal evenwel een ondersteunende rol van de overheid van groot belang zijn en dient de overheid concreet positie te kiezen om bestaande drempels te kunnen overbruggen.

Klik hier voor volledige tekst.

7 maart 2011: Nieuwe positie VNO/NCW op het gebied van CO2 beheersing

Het VNO/NCW lijkt nu een low carbon economie als eind doel te omarmen maar zet kanttekeningen bij de route en elementen. Overeenstemming over het einddoel en tijdlijn is een belangrijke eerste stap.

Daar waar het over de invulling van een overeengekomen roadmap gaat is een gedegen voorbereiding op low carbon bedrijfsprocessen is een belangrijke eerste stap. Dit proces begint bij analyse en vaststellen waar de CO2 emissies zitten, wat er aan gedaan kan worden, wat kosten en baten zijn. Een terrein waar Carbon Matters zich bij uitstek profileert en wil/kan ondersteunen.

Klik hier voor volledige tekst.

Duurzame Verbinding Den Haag, Bijeenkomst 3 maart 2011 in "het Magazijn"

Bijeenkomst voor MKB ondernemingen die een volgende versnelling zoeken in de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen, klik op de link voor meer informatie en registratie.

Klik hier voor volledige tekst.


Financieel Dagblad 31-1-2011 Strengere eisen aan Energiebesparing

Een van de EU doelen is om 20% energie te besparen in 2020. Het concept Energy Efficiency plan zoals eurocommissaris Günter Oettinger dat in maart gaat presenteren legt meer druk op energie besparing in bv de gebouwde (kantoor) omgeving. U wilt vast weten hoe uw gebouwen energie neutraal gemaakt kunnen worden, bel Carbon Matters en laten we de mogelijkheden bespreken.

Klik hier voor volledige tekst.


20 januari 2011, Aanpassing mijnbouwwet voor CCS, Tweede Kamer debat

CCS (ondergrondse opslag voor CO2) lijkt eerder een tijdelijke maatregel dan iets om op de lange termijn vol te houden. De kostprijs van elektriciteit verhoogt met 3-6 cent per kWh en als ook de lange termijn risico’s/ aansprakelijkheden bij de producent komen te liggen wordt het lastig. Zie kamer debat via link.

www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fdebatgemist%2Etweedekamer%2Enl%2FPlayer%2F%3Fmid%3D307%26sid%3D20-1-2011%252015%3A01%3A48&urlhash=zMcz&_t=tracking_anet>.

FD maandag 3 januari 2011, pag 4. Industrie zet CO2 beleid naar haar hand

Het is duidelijk dat ook op het terrein van regelgeving betreffende CO2 emissies niet de politiek maar het bedrijfsleven de regie in handen heeft. De sturing van het ETS systeem wordt vergaand afgezwakt. Het creëren van een ‘level playing field’ wordt daarmee van toenemend belang.
Bedrijven nemen meer en meer hun eigen verantwoordelijkheid, op dit moment nog meer in het B2C dan in het B2B segment. Daar waar regelgeving het af laat weten moet rendabele CO2 verlaging de drijvende kracht zijn. In dat geval snijdt het mes aan drie kanten, 1) minder kosten/meer winst, 2) minder afhankelijk van schaarser wordende grond- en brandstoffen en uiteindelijk ook 3) een beter en sterker profiel naar de consument/het publiek.

Klik hier voor volledige tekst.


FD dindsdag 13 december pag 13. Het leger aandachtvragers voor duurzame bedrijfsplannen krijgt het steeds moeilijker

Alles bij elkaar een pagina groot artikel waarvan een zin echt opvalt : Je ziet veel bedrijven er zeker in het begin makkelijk mee scoren. We zitten nu in de volgende fase. De communicatie moet gaan over prestaties die daadwerkelijk zijn geleverd. (zie sectie Control Framework op deze site)


NRC zaterdag 4 december, In 2050 kunnen we zonder olie

7 december "Manifest Nederland krijgt nieuwe energie" wordt aangeboden aan de tweede kamer. Als onderbouwing geldt de studie van hoogleraar Wijffels dat 80-100% decarbonisation van de economie tegen 2050 mogelijk is. Dit is na SEO en Europe Climate Fund de derde studie die stelt dat het mogelijk is zonder duurder te hoeven zijn.

Klik hier voor volledige tekst.

NRC Mon 15 - FD Tue16 November 2010, Unilever halves its CO2 emissions

Unilever halves its CO2 emissions over the coming 10 years, who is next? Unilever, already a frontrunner in this field, steps up the pace. Can you afford to stay behind? Profitable CO2 reduction and improving your market position goes hand in hand. Unilever goes public on the subject many are working on it, interested? You find the Carbon Matters contact details elswhere on this site.

Klik hier voor volledige tekst.


NRC vrijdag 29 oktober, De Stichting Natuur en Milieu gaat CO2 rechten kopen en vernietigen, “een stoute maar faire manier van emissie reductie”

Het door de Stichting Natuur en Milieu beoogde plan tot opkopen en vernietigen van CO2 ETS emissie rechten geeft precies aan waar het huidige systeem niet werkt. Het voorstel is echter volstrekt ineffectief voor emissie reductie aangezien er een enorm surplus aan emissie rechten in bezit is van de huidige emitters. Feitelijk is het ETS systeem een uitermate complexe vorm van milieu belasting die aan interne spanningsvelden, denk aan regelingen zoals ´carbon leakage´, ten gronde kan gaan. Het sturend effect, zoals oorspronkelijk bedoeld, gaat verloren door het bestaan van dit surplus aan emissierechten. Indien we het principe van 'de vervuiler betaalt' toepassen is een CO2 emissie belasting van €15/mt oplopend naar €50/mt effectiever.

Klik hier voor volledige tekst.

Shell uit de Dow Jones Sustainability Index ( DSJI) FD 23 sept./12 oktober, 29 oktober

Just the top 10% of 2500 companies in some 50 categories are included in the SAM-DJSI report. Missing the top 10% does not mean an unfavorable environmental- sustainability performance. In pure metrics, Shell performed better than last year and potentially would have ended up with a higher ranking.
Remuneration reveals the true nature of a company’s business objectives; RDS counts sustainability for 10% in its management bonus structure. All transparent enough especially when objectives are explicitly stated, performance metrics are disclosed and reporting falls into a robust control framework etc.
The DJSI benchmark is not transparent by nature and is not objective as demonstrated. This does not mean it is a useless index, on the contrary, but it is not very suited to be used as measure for remuneration of a listed company that has many semi public – pension fund investors. The chosen remuneration linkage to the DJSI represents an unnecessary additional focus on an area of risk that cannot be controlled.
Carbon Matters recommends to be explicit on company relevant sustainability criteria for use in bonus and remuneration purposes. Explicit includes auditable metrics that demonstrate performance against the pre-stated objectives.
Interesting position for PwC as statutory auditor of RDS as well as blessing the SAM-DJSI report.

Klik hier voor volledige tekst.


Toespraak van Minister M. van der Hoeven 25 augustus 2010

Mevrouw van de Hoeven spreekt over een "secure and sustainable energy future that promotes economic growth" en niet over een secure en - sustainable economic future waarin energie een cruciale rol speelt-. Wat betreft duurzame energie maakt ze de keuze voor wind en biomassa bij-stoken in kolen centrales, ook blijft er plaats voor kernenergie. In onze ogen is het beter om de markt de keuzes te laten maken en als overheid te kiezen voor een budget neutrale aanpak waarbij zoveel mogelijk een level playing field in het leven wordt geroepen waar de CO2 emissies geld gaan kosten voor producent en consument.

Klik hier voor volledige tekst.


SEO Economisch Onderzoek, juli 2010

Investeren in een duurzame energiehuishouding in Nederland loont: de maatschappelijke baten zijn groter dan de kosten. Dit is de conclusie van een kengetallen kosten-batenanalyse van de investeringen die nodig zijn voor de totstandkoming van een duurzame energiehuishouding.

De keuze voor een toekomst gebaseerd op fossiele of duurzame energie wordt een politieke in plaats van economische.

Klik hier voor volledige tekst.


Partij overschrijdend Duurzaamheids programma, Nederland krijgt nieuwe energie, maart 2010

Politieke partijen over het gehele spectrum in Nederland zijn via dit programma onderling verbonden via gemotiveerde leden die, de komende regering ertoe willen bewegen duurzame energie een goede kans te geven.

Klik hier voor volledige tekst.

carbonmatters. new energy drives profit through reduction